Xiaomi H.K. Limited

TRUSTe seal
Detta företag är för närvarande deltagare i TRUSTe:s program Certifiering av företagssekretess och utövning av databestämmelser.

Detta TRUSTe-sigill gäller för de sekretessrutiner som avses i det sekretessdokument som är försett med TRUSTe-sigillet. Företaget är ansvarigt för de egna interna kontrollerna och effektiviteten i de egna sekretessprogrammen samt de policys, redovisningar, processer och procedurer som beskrivs i sekretessdokumentet. TRUSTe har förlitat sig på riktigheten i den information och de uppgifter som lämnats av företaget vid bedömningen att företaget följer de TRUSTe-standarder som motsvarar det sigill som anges.

Vad betyder TRUSTe-certifierad sekretessmärkning:

Företag som visar TRUSTe:s certifierade integritetssigill har visat att deras integritetspolicy och praxis uppfyller bolaget TRUSTe:s Enterprise Privacy & Data Governance Practices Assessment Criteria.

TRUSTe övervakar aktuell överensstämmelse med årliga omprövningar och klagomål som mottas av integritetsfeedback-mekanismen.

Alla företag som visar sigillet är ensamma ansvariga för sin egen integritetspraxis och för att omedelbart anmäla alla eventuella förändringar som kan påverka deras certifieringsstatus till TRUSTe.

TRUSTe är endast ansvarigt för integritetspraxis såsom den är beskriven i integritetspolicyn inom TrustArc-koncernen och ansvarar inte för integritetspraxis för något annat företag.