Acurian, Inc.

TRUSTe seal
החברה הזאת משתתפת כיום בתוכנית אימות מגן הפרטיות (Privacy Shield) של חברת TRUSTe.

החותם TRUSTe הזה חל על נהלי הפרטיות הכפופים להודעת הפרטיות המציגה את החותם TRUSTe הזה. החברה אחראית על הבקרות הפנימיות שלה ועל יעילות תוכניות הפרטיות שלה, ועל המדיניויות, הגילויים, התהליכים וההליכים המתוארים בהודעת הפרטיות שלה.TRUSTe הסתמכה על דיוק המידע והראיות שסופקו ע"י החברה בקביעתה שהחברה עומדת בתקני TRUSTe התואמים את החותם המוצג.

:חותם פרטיות מאומתת של TRUSTeמשמעות ה

חברות המציגות את החותמת TRUSTe Privacy Verified הדגימו שתוכניות הפרטיות, המדיניות והנהלים שלהן עומדים בדרישות EU-U.S. Privacy Shield ו/או Swiss-U.S. Privacy Shield. החברות האלה הנפיקו אישורים בעצמן להשתתפותן בתוכנית מגן הפרטיות מול משרד המסחר של של ארה“ב בכתובת https://www.privacyshield.gov/list. חברת TRUSTe מאמתת עמידה בדרישות מגן הפרטיות בהתאם לדרישות העיקרון המשלים של מגן הפרטיות בנושאי אימות.

חברת TRUSTe מקיימת פיקוח מתמיד על העמידה בדרישות באמצעות התעדות מחדש שנתיות ותלונות המתקבלות באמצעות מנגנון משוב הפרטיות (Privacy Feedback).

כל חברה המציגה חותם זה אחראית בעצמה על נוהלי הפרטיות שלה עצמה ועל מתן דיווח מיידי ל-TRUSTe בנוגע לכל שינוי העשוי להשפיע על סטטוס האימות.

חברת TRUSTe אחראית רק על נהלי הפרטיות החלים עליה כפי שהדבר מתואר מפורשות במדיניות הפרטיות עבור קבוצת החברות של TRUSTe ואין היא אחראית על נהלי הפרטיות של כל חברה אחרת.