DoubleVerify Inc.

TRUSTe seal
Тази компания в момента е участник в програмата ПРОВЕРЕНА МЕЖДУНАРОДНА на TRUSTe.

Този печат TRUSTe се използва при практики за поверителност, регулирани от съобщението за поверителност, изобразено на печата TRUSTe. Компанията отговаря за вътрешния си контрол и ефективността на програмите си за защита на личните данни, и политиките, оповестяванията, процесите и процедурите, описани в заявлението ѝ за поверителност. TRUSTe се позовава на точността на информацията и данните, предоставени от компанията при вземането на решение, че компанията отговаря на стандартите на TRUSTe, които съответстват на изобразеното на печата.

Какво означава ПРОВЕРЕНА МЕЖДУНАРОДНА:

Компаниите, които притежават печат TRUSTe за проверена поверителност на данните вмеждународен мащаб, са демонстрирали, че техните политики и практики за поверителност на данните отговарят на критериите за оценка на TRUSTe за проверена поверителност в международен мащаб.

TRUSTe наблюдава текущото спазване чрез ежегодни повторни сертифицирания и оплаквания, получени чрез механизма за обратна връзка за личните данни.

Всички компании, които показват този печат, носят цялата отговорност за собствените си практики за защита на личните данни и за своевременното уведомяване на TRUSTe за всякакви промени, които биха могли да повлияят на техния сертификационен статус.

TRUSTe носи отговорност само за практиките за защита на личните данни, които са приложими към нея, както е изрично описано в правилата за защита на личните данни на групата компании TrustArc, и не носи отговорност за практиките за защита на личните данни на която и да е друга компания.