Mastercard International, Inc.

TRUSTe seal
Ova kompanija je trenutno učesnik u TRUSTe APEC Sertifikat o prekograničnim pravilima zaštite privatnosti (CBPRs) programu.

Ovaj pečat TRUSTe primenjuje se na pitanja privatnosti koja su regulisana pravilima o zaštiti privatnosti sa pečatom TRUSTe. Kompanija je odgovorna za svoje interne kontrole i efektivnost programa i politika privatnosti, obelodanjivanje, postupke i procedure opisane u pravilima o zaštiti privatnosti. TRUSTe se oslanja na pouzdanost informacija i dokaza koje je kompanija dostavila pretpostavljajući da kompanija ispunjava standarde TRUSTEe koji odgovaraju pečatu koji je prikazan.

Šta znači Pečat TRUSTe APEC zaštita privatnosti:

Kompanije koje prikazuju TRUSTe APEC pečat o zaštiti privatnosti demonstrirale su da njihovi programi, politike i prakse za zaštitu privatnosti ispunjavaju APEC zahteve programa za prekogranična pravila zaštite privatnosti.

TRUSTe nadzire tekuće usaglašavanje preko godišnjih ponovnih sertifikacija i pritužbi primljenih preko mehanizma povratnih informacija o zaštiti privatnosti.

Sve kompanije koje prikazuju ovaj pečat su odgovorne isključivo za njihove sopstvene prakse o privatnosti i za blagovremeno obaveštavanje TRUSTe o bilo kakvim promenama koje mogu uticati na njihov status sertifikacije.

TRUSTe je odgovoran samo za prakse privatnosti primenjive na njega, kao što je izričito opisano u politici privatnosti za TrustArc grupu kompanija i nije odgovoran za prakse privatnosti bilo koje druge kompanije.