Inscape Publishing, LLC

Tato společnost je účastníkem programu certifikace ochrany osobních údajů TRUSTe.
Organizace TRUSTe ověřila soulad postupů ochrany osobních údajů této společnosti se standardy ochrany osobních údajů TRUSTe kombinací technických a manuálních kontrol a prohlášení společnosti.

Toto osvědčení se vztahuje na

  • Toto osvědčení se vztahuje na postupy ochrany osobních údajů, které se řídí prohlášením o ochraně osobních údajů přístupným z tohoto digitálního vlastnictví. Podnik odpovídá za provádění interních kontrol a řádné dodržování zásad ochrany osobních údajů, vyhlášek, procesů a postupů. Společnost TRUSTe spoléhá na pravdivost informací, které mu podnik společně s dalšími podklady poskytl, aby mohla rozhodnout, zda podnik splňuje certifikační normy společnosti TRUSTe.
  • Hodnocení osvědčení řádného dodržování zásad ochrany osobních údajů, vyhlášek, procesů a postupů, jež podnik musí dodržovat při správě online dat, na základě poskytnutého vzorku digitálního vlastnictví podniku, který může zahrnovat webové stránky, mobilní aplikace a servisní platformy, jak je uvedeno v příslušném odstavci prohlášení společnosti TRUSTe o ochraně osobních údajů.

Zavřít Více informací

Postupy a normy týkající se ochrany osobních údajů

  • Symbol TRUSTe zobrazený na stránce společnosti dokládá následující skutečnosti.
  • Oznámení vymezuje zásady ochrany osobních údajů společnosti včetně druhů informací, jež podnik od Vás nebo o Vás shromažďuje, způsobu používání těchto informací, druhu třetích stran, kterým se informace o Vás mohou poskytnout nebo s kterými se informace mohou sdílet, možností výběru způsobu použití a sdílení informací a způsobu, kterým můžete požádat o zpřístupnění či odstranění svých osobních informací.

  • Omezuje shromažďování informací a jejich použití, jež je specifikováno v poskytnutém oznámení.

  • Poskytuje možnost odvolání souhlasu. Tento souhlas se získává před použitím informací shromážděných způsobem, jež není uveden v oznámení o ochraně osobních údajů, a před jejich sdílením s třetími stranami, jež nepracují jménem podniku.

  • Způsob, jak požádat o zpřístupnění informací o Vás za účelem přezkoumání, opravy nepřesností nebo aktualizace informací. Je možné rovněž požádat o odstranění nebo znemožnění dalšího používání informací.

  • Postupy zavedené za účelem dodržování zásad ochrany osobních údajů, vyhlášek a certifikačních norem společnosti TRUSTe, jež zahrnují také přijímání přiměřených opatření k ochraně shromážděných informací, zajištění jejich aktuálnosti, relevantnosti a přesnosti a jejich vydání, pokud je to nutné k poskytnutí služeb nebo splnění zákonných požadavků.

  • Zavedené postupy týkající se Vašich obav a otázek při ochraně osobních údajů včetně použití společnosti TRUSTe jako způsobu alternativního vyřešení sporů. Podniky se zavazují trvale dodržovat tyto certifikační normy.

Zavřít Více informací