John Wiley & Sons, Inc.

Tato společnost je účastníkem programu certifikace ochrany osobních údajů TRUSTe.
Organizace TRUSTe ověřila soulad postupů ochrany osobních údajů této společnosti se standardy ochrany osobních údajů TRUSTe kombinací technických a manuálních kontrol a prohlášení společnosti.

Toto osvědčení se vztahuje na

  • Toto osvědčení se vztahuje na postupy ochrany osobních údajů, které se řídí prohlášením o ochraně osobních údajů přístupným z tohoto digitálního vlastnictví. Podnik odpovídá za provádění interních kontrol a řádné dodržování zásad ochrany osobních údajů, vyhlášek, procesů a postupů. Společnost TRUSTe spoléhá na pravdivost informací, které mu podnik společně s dalšími podklady poskytl, aby mohla rozhodnout, zda podnik splňuje certifikační normy společnosti TRUSTe.
  • Hodnocení osvědčení řádného dodržování zásad ochrany osobních údajů, vyhlášek, procesů a postupů, jež podnik musí dodržovat při správě online dat, na základě poskytnutého vzorku digitálního vlastnictví podniku, který může zahrnovat webové stránky, mobilní aplikace a servisní platformy, jak je uvedeno v příslušném odstavci prohlášení společnosti TRUSTe o ochraně osobních údajů.

Zavřít Více informací

Postupy a normy týkající se ochrany osobních údajů

  • Symbol TRUSTe zobrazený na stránce společnosti dokládá následující skutečnosti.
  • Oznámení vymezuje zásady ochrany osobních údajů společnosti včetně druhů informací, jež podnik od Vás nebo o Vás shromažďuje, způsobu používání těchto informací, druhu třetích stran, kterým se informace o Vás mohou poskytnout nebo s kterými se informace mohou sdílet, možností výběru způsobu použití a sdílení informací a způsobu, kterým můžete požádat o zpřístupnění či odstranění svých osobních informací.

  • Omezuje shromažďování informací a jejich použití, jež je specifikováno v poskytnutém oznámení.

  • Poskytuje možnost odvolání souhlasu. Tento souhlas se získává před použitím informací shromážděných způsobem, jež není uveden v oznámení o ochraně osobních údajů, a před jejich sdílením s třetími stranami, jež nepracují jménem podniku.

  • Způsob, jak požádat o zpřístupnění informací o Vás za účelem přezkoumání, opravy nepřesností nebo aktualizace informací. Je možné rovněž požádat o odstranění nebo znemožnění dalšího používání informací.

  • Postupy zavedené za účelem dodržování zásad ochrany osobních údajů, vyhlášek a certifikačních norem společnosti TRUSTe, jež zahrnují také přijímání přiměřených opatření k ochraně shromážděných informací, zajištění jejich aktuálnosti, relevantnosti a přesnosti a jejich vydání, pokud je to nutné k poskytnutí služeb nebo splnění zákonných požadavků.

  • Zavedené postupy týkající se Vašich obav a otázek při ochraně osobních údajů včetně použití společnosti TRUSTe jako způsobu alternativního vyřešení sporů. Podniky se zavazují trvale dodržovat tyto certifikační normy.

Zavřít Více informací