Mastercard International, Inc.

TRUSTe seal
Ova kompanija je trenutno učesnik u TRUSTe APEC Sertifikat za priznavanje zaštite privatnosti procesora (PRP) programu.

Ovaj pečat TRUSTe primenjuje se na pitanja privatnosti koja su regulisana pravilima o zaštiti privatnosti sa pečatom TRUSTe. Kompanija je odgovorna za svoje interne kontrole i efektivnost programa i politika privatnosti, obelodanjivanje, postupke i procedure opisane u pravilima o zaštiti privatnosti. TRUSTe se oslanja na pouzdanost informacija i dokaza koje je kompanija dostavila pretpostavljajući da kompanija ispunjava standarde TRUSTEe koji odgovaraju pečatu koji je prikazan.

Šta znači pečat APEC Processor:

Kompanije koje prikazuju pečat APEC Processor dokazale su da njihove aktivnosti kao Obrađivača ličnih informacija zadovoljavaju zahteve APEC programa za prepoznavanje privatnosti pri obradi podataka.

TRUSTe nadzire tekuće usaglašavanje preko godišnjih ponovnih sertifikacija i pritužbi primljenih preko mehanizma povratnih informacija o zaštiti privatnosti.

Sve kompanije koje prikazuju ovaj pečat su odgovorne isključivo za njihove sopstvene prakse o privatnosti i za blagovremeno obaveštavanje TRUSTe o bilo kakvim promenama koje mogu uticati na njihov status sertifikacije.

TRUSTe je odgovoran samo za prakse privatnosti primenjive na njega, kao što je izričito opisano u politici privatnosti za TrustArc grupu kompanija i nije odgovoran za prakse privatnosti bilo koje druge kompanije.