DoubleVerify Inc.

TRUSTe seal
החברה הזאת משתתפת כיום בתוכנית אישור כללי הפרטיות בחו“ל (CBPR) של APEC (הפורום לשיתוף פעולה כלכלי אסיה - האוקיינוס השקט) של חברת TRUSTe.

החותם TRUSTe הזה חל על נהלי הפרטיות הכפופים להודעת הפרטיות המציגה את החותם TRUSTe הזה. החברה אחראית על הבקרות הפנימיות שלה ועל יעילות תוכניות הפרטיות שלה, ועל המדיניויות, הגילויים, התהליכים וההליכים המתוארים בהודעת הפרטיות שלה.TRUSTe הסתמכה על דיוק המידע והראיות שסופקו ע"י החברה בקביעתה שהחברה עומדת בתקני TRUSTe התואמים את החותם המוצג.

:TRUSTe APEC חותם פרטיות שלמשמעות ה

חברות המציגות של החותמת TRUSTe APEC Privacy הדגימו שתוכניות הפרטיות, כללי המדיניות והנהלים שלהן עומדים בדרישות התוכנית APEC Cross Border Privacy Rule (אישור כללי הפרטיות בחו“ל).

חברת TRUSTe מקיימת פיקוח מתמיד על העמידה בדרישות באמצעות התעדות מחדש שנתיות ותלונות המתקבלות באמצעות מנגנון משוב הפרטיות (Privacy Feedback).

כל החברות המציגות את החותמת הזאת אחראיות באופן בלעדי בנוגע לנוהלי הפרטיות שלהן ולעדכון מהיר של חברת TRUSTe בנוגע לכל שינוי שעשוי להשפיע על סטטוס האישורים שלהן.

חברת TRUSTe אחראית רק על נהלי הפרטיות החלים עליה כפי שהדבר מתואר מפורשות במדיניות הפרטיות עבור קבוצת החברות של TRUSTe ואין היא אחראית על נהלי הפרטיות של כל חברה אחרת.