Salesforce, Inc.

TRUSTe seal
Detta företag är för närvarande deltagare i TRUSTe:s program Integritetsskyddskontroll.

Detta TRUSTe-sigill gäller för de sekretessrutiner som avses i det sekretessdokument som är försett med TRUSTe-sigillet. Företaget är ansvarigt för de egna interna kontrollerna och effektiviteten i de egna sekretessprogrammen samt de policys, redovisningar, processer och procedurer som beskrivs i sekretessdokumentet. TRUSTe har förlitat sig på riktigheten i den information och de uppgifter som lämnats av företaget vid bedömningen att företaget följer de TRUSTe-standarder som motsvarar det sigill som anges.

Vad betyder Sekretessverifierad TRUSTe-märkning:

Företag som visar TRUSTe:s integritetssigill har visat att deras integritetsprogram, policyer och praxis uppfyller kraven i EU-U:S: Privacy Shield och/eller Swiss-U.S. Privacy Shield. Dessa företag har självcertifierat sitt deltagande i Privacy Shield vid US Department of Commerce på https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search. TRUSTe verifierar att Privacy Shield överensstämmer med kraven i Privacy Shield Supplemental Principle vid verifiering.

TRUSTe övervakar aktuell överensstämmelse med årliga omprövningar och klagomål som mottas av integritetsfeedback-mekanismen.

Alla företag som visar denna märkning är ensamt ansvariga för sina egna sekretessrutiner och för att omgående meddela TRUSTe om eventuella ändringar som kan påverka verifieringsstatusen.

TRUSTe är endast ansvarigt för integritetspraxis såsom den är beskriven i integritetspolicyn inom TrustArc-koncernen och ansvarar inte för integritetspraxis för något annat företag.