Cisco Systems

TRUSTe seal
Ova kompanija je trenutno učesnik u TRUSTe Verifikacija zaštite privatnosti programu.

Ovaj pečat TRUSTe primenjuje se na pitanja privatnosti koja su regulisana pravilima o zaštiti privatnosti sa pečatom TRUSTe. Kompanija je odgovorna za svoje interne kontrole i efektivnost programa i politika privatnosti, obelodanjivanje, postupke i procedure opisane u pravilima o zaštiti privatnosti. TRUSTe se oslanja na pouzdanost informacija i dokaza koje je kompanija dostavila pretpostavljajući da kompanija ispunjava standarde TRUSTEe koji odgovaraju pečatu koji je prikazan.

Šta znači Pečat TRUSTe Proverena zaštita privatnosti:

Kompanije koje prikazuju TRUSTe pečat o verifikovanoj zaštiti privatnosti demonstrirale su da njihovi programi, politike i prakse o zaštiti privatnosti ispunjavaju zahteve zaštite podataka na relaciji EU-SAD i/ili zaštitu podataka na relaciji Švajcarska-SAD. Ove kompanije su same sertifikovale njihovo učešće u zaštiti privatnosti kod Ministarstva trgovine SAD-a na https://www.privacyshield.gov/list. TRUSTe verifikuje usaglašenost zaštite privatnosti u skladu sa zahtevima Dodatnog principa verifikacije zaštite privatnosti.

TRUSTe nadzire tekuće usaglašavanje preko godišnjih ponovnih sertifikacija i pritužbi primljenih preko mehanizma povratnih informacija o zaštiti privatnosti.

Sve kompanije koje prikazuju ovaj pečat su snose isključivu odgovornost za svoje postupke zaštite privatnosti i za obaveštavanje, bez odlaganja, kompanije TRUSTe o svim promenama koje mogu uticati na njihov status verifikacije.

TRUSTe je odgovoran samo za prakse privatnosti primenjive na njega, kao što je izričito opisano u politici privatnosti za TrustArc grupu kompanija i nije odgovoran za prakse privatnosti bilo koje druge kompanije.