Monster Worldwide, Inc.

Det här företaget deltar för närvarande i TRUSTe:s integritetscertifieringsprogram.
TRUSTe har verifierat det här företagets integritetsrutiner gentemot TRUSTe:s integritetsstandarder med hjälp av en kombination av tekniska och manuella metoder samt företagets självutvärdering.

Denna certifiering gäller

  • Denna certifiering gäller de rutiner för hantering av personuppgifter som omfattas av den policy för personuppgiftshantering som är tillgänglig från denna digitala egendom. Företaget är ansvarigt för de interna kontrollerna av och effektiviteten hos dess regler, meddelanden, processer och förfaranden för personuppgiftshantering. TRUSTe har litat på att företaget tillhandahållit korrekt information och korrekta övriga bevis när det fastställdes att företaget uppfyller TRUSTes certifieringsstandarder.
  • Certifieringsutvärdering av företagets online-datahanteringspolicys, meddelanden, processer och metoder, som bygger på ett urval av företagets digitala egenskaper som kan omfatta webbplatser, mobila applikationer, och tjänsteplattformar som beskrivs i TRUSTe certifieringens omfattning tillgänglig i den certifierade sekretesspolicyn.

Stäng Läs mer

Rutiner & standarder för personuppgiftshantering

  • Genom att använda sig av TRUSTe-märkningen åtar sig detta företag följande.
  • I ett meddelande sammanfattas företagets regler för personuppgiftshantering, inklusive vilka typer av information som inhämtas från dig, hur informationen används, vilka typer av tredje parter som kan inhämta information från dig och med vem som informationen delas, hur du kan ange preferenser kring hur din information används och delas samt hur du kan begära åtkomst till eller radering av din information

  • Begränsar den information som insamlas och begränsar användningen till den som anges i meddelandet om personuppgiftshantering.

  • Erbjuder ett sätt för dig att återkalla ditt medgivande. Ditt medgivande inhämtas före användning av information som inhämtas på ett sätt som inte anges i meddelandet om personuppgiftshantering, och innan den delas med tredje parter som inte arbetar för företaget.

  • Tillhandahåller ett sätt att begära åtkomst till din information i syfte att granska, korrigera eller uppdatera informationen. Du kan även begära att din information ska raderas eller inte längre användas.

  • Processer tillämpas för att efterfölja de regler och meddelanden om personuppgiftshantering samt TRUSTe:s certifieringsstandarder, vilket omfattar att man vidtar rimliga åtgärder för att skydda den insamlade informationen, säkerställa att informationen är i tid, relevant och korrekt, samt bevara den på ett sätt som gör att företaget kan tillhandahålla tjänster och uppfylla lagstadgade krav.

  • Processer finns för att hantera dina frågor om företagets rutiner för hantering av personuppgifter, inklusive användningen av TRUSTe som en alternativ mekanism för tvistlösning. Företag har ett fortlöpande åtagande att efterleva dessa certifieringsstandarder.

Stäng Läs mer